Załącznik nr 2

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w
rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.
W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające
zastosowanie do imprez turystycznych. Maciej Sołowiński będzie będą ponosiło pełną odpowiedzialność
za należytą realizację całości imprezy turystycznej.
Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, Maciej Sołowiński posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia
zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej,
zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby Maciej Sołowiński stał się niewypłacalny.
Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302
– Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają
wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
– Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte
wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
– Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki
którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
– Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w
rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
– Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną
określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w
umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny
imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki
zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli
obniżyły się odpowiednie koszty.
– Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i
uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy
turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca
odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają
prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty.

– W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży
występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na
imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej,
rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
– Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
– Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać
zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych
kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone
zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator
turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za
rozwiązanie.
– Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za
szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
– Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej
sytuacji.
– W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną
zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy
turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót
podróżnych do kraju.
Maciej Sołowiński  wykupił w Signal Iduna zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności.
Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z
właściwym organem tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, ul.
Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel.: (+48) 22 59 79 100, e-mail:
urzad_marszalkowski@mazovia.pl), jeżeli z powodu niewypłacalności Macieja Sołowińskiego dojdzie do odmowy
świadczenia usług.

Dyrektywa jest dostępna pod adresem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32015L2302