REGULAMIN SERWISU tenniscamps.pl


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania serwisu dostępnego pod adresem tenniscamps.pl (dalej jako „Serwis”).
 2. Administratorem Serwisu jest Natalia Sołowińska prowadząca/y jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Natalia Sołowińska z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Radziwie 7/113. , 01-164 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 769-223-46-27 oraz REGON 383930713, adres e-mail: solowinska.n@gmail.com, tel.: + 796208974 (dalej jako „Administrator„).  
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, w tym zarówno osób dokonujących Rezerwacji, jak i podejmujących inne działania w Serwisie.
 4. Regulamin opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem:
 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2139 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.); 
 4. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);
 5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
 6. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 
 1. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków jest równoznaczna ze zgodą na zawarcie umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z nadanymi prawami do czynności prawnych przez Ustawę, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być także osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, za zgodą opiekuna prawnego.
 2. Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2139 z późn. zm.).
 3. Ustawa o Prawach Konsumenta – z dnia 30 maja 2014 r. ustawa o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.);
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 6. Umowa – umowa o udział w Imprezie Turystycznej jako całości lub jeżeli Impreza Turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej Imprezy Turystycznej, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie i Warunkach Uczestnictwa.
 7. Podróżny (Uczestnik) – każdy, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie Umowy zawartej w zakresie stosowania Ustawy.
 8. Impreza (Impreza Turystyczna) – połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy.
 9. Warunki Uczestnictwa – Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Administratora.
 10. System Rezerwacji – internetowy system rezerwacji Imprez udostępniony Użytkownikowi w Serwisie, administrowany przez Skaleo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-886) przy ul. Rybałtów 12/40, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000841734, NIP: 9512501715, REGON: 386099597.
 11. Rezerwacja – złożenie zamówienia na udział w Imprezie Turystycznej dostępnej w Serwisie. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, Warunków Uczestnictwa oraz Polityki prywatności.
 12. Płatność – opłata za wszystkie usługi turystyczne w ramach Imprezy Turystycznej wskazane przez Użytkownika i zestawione w Rezerwacji.
 13. Formularz Kontaktowy – elektroniczna ścieżka kontaktu z Administratorem w celu złożenia zapytania.
 14. Funkcjonalności Serwisu – rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną w Serwisie.
 15. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu.
 1. Aktualne opisy Imprez zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy.
 2. Dane zawarte w opisie Imprez mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy z zachowaniem określonego w art. 40 ust. 3 Ustawy wymogu poinformowania Podróżnego o zmianie.


 1. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU
 1. Poprzez Serwis Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu, zgodnie z Regulaminem oraz dodatkowymi warunkami publikowanymi przez Administratora.
 2. Za dzień zawarcia Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu uznaje się dzień, w którym rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu. 
 3. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik, na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia – zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres siedziby bądź na adres e-mail Administratora, określony w ust. 1 powyżej przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika na zasadach określonych powyżej, w/w umowę uważa się za niezawartą.
 4. W Serwisie świadczone są Usługi umożliwiające dokonanie Rezerwacji oraz zawarcie Umowy.
 5. Administrator umożliwia Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu m.in:
  1. zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa;
  2. zapoznanie się z Regulaminem Serwisu;
  3. zapoznanie się z Polityką Prywatności;
  4. zapoznanie się z opisami Imprez Turystycznych;
  5. przejście do Systemu Rezerwacji;
  6. sprawdzenie adresu i danych kontaktowych Administratora;
  7. przesłanie wiadomości/zapytania do Administratora za pośrednictwem Formularza Kontaktowego;
 6. System Rezerwacji pozwala Użytkownikowi m.in. na:
  1. dokonanie Rezerwacji na określone usługi turystyczne dostępne w ramach Imprezy wraz z wprowadzeniem danych Uczestników;
  2. zapoznanie się z Warunkami Uczestnictwa;
  3. zapoznanie się z Regulaminem Serwisu;
  4. zapoznanie się z Polityką Prywatności;
  5. dokonanie Płatności.
 7. Administrator umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji przy użyciu urządzeń końcowych (takich jak telefony komórkowe i stacjonarne, tablety, komputery) oraz automatycznych systemów wywołujących o aktualnych wydarzeniach, konkursach, promocjach, komunikatów marketingowych dotyczących usług i produktów Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail. Ponadto Administrator umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. W celu otrzymywania informacji, o których mowa powyżej, Użytkownik wyraża zgodę na ich otrzymywanie oraz przetwarzanie jego danych osobowych we wskazanym powyżej celu poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji zamieszczonych w Serwisie.
 8. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji, o których mowa w ust. 7 powyżej poprzez:
  1. kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści wiadomości e-mail;
  2. przesłanie wiadomości e-mail na adres Administratora z żądaniem zaprzestania wysyłania określonych informacji;
  3. przesłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 1. REZERWACJE
 1. W celu dokonania Rezerwacji Użytkownik wybiera opcję „Zapisz się” dostępną w opisie Imprezy Turystycznej. Następnie za pośrednictwem Systemu Rezerwacji w odpowiednich polach formularza podaje dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe: adres, telefon kontaktowy, adres e-mail osoby rezerwującej oraz dane osobowe i dane kontaktowe pozostałych Uczestników, dla których dokonuje Rezerwacji Imprezy.
 2. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji, jest ukończenie przez Użytkownika 18 (słownie: osiemnastu) lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Możliwość Rezerwacji dotyczy Imprez Turystycznych, w opisie których opcja „Zapisz się” jest aktywna. W razie wątpliwości co do dostępności Imprezy Turystycznej Użytkownik proszony jest o kontakt z Administratorem.
 4. Rezerwacja następuje po potwierdzeniu przez Uczestnika, że zapoznał się niniejszym Regulaminem, Warunkami Uczestnictwa oraz Polityką prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przez Uczestnika.
 5. Po potwierdzeniu Rezerwacji przez Administratora w postaci wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa z Uczestnikiem. Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej. Uczestnik przez dokonanie wpłaty ceny Imprezy Turystycznej (części lub całości) akceptuje warunki Umowy. Szczegółowe warunki zawarcia Umowy w szczególności dotyczące płatności, praw i obowiązków Uczestników, reklamacji, rezygnacji z Imprezy Turystycznej lub zmiany terminu określone są w Warunkach Uczestnictwa.
 6. Warunki i sposoby płatności są dostępne w podsumowaniu Rezerwacji w Systemie Rezerwacji oraz wiadomości e-mail od Administratora. 
 7. Wszystkie ceny podane na Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 8. Rozliczenia płatności za Imprezę Turystyczną e-przelewem, kartą kredytową, systemem Masterpass, PayPal lub innym sposobem, przeprowadzane są za pośrednictwem Payu. Przedmiotowe usługi świadczy PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://www.payu.com.

IV. ZASTRZEŻENIA PRAWNE


 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników może następować wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych. Administrator zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z Serwisu do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 3. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o naruszeniach praw do informacji, danych i materiałów Administratora wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się użytkownika do wezwania Administratora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Administrator może wobec niego kierować roszczenia z tytułu naruszania praw do informacji, danych i materiałów.
 4. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Administrator nie daje gwarancji, że informacje o Imprezie Turystycznej oraz ceny wskazane w Serwisie są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą roszczeń.
 5. W celu prawidłowego działania Funkcjonalności Serwisu istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych należących do podmiotów trzecich. W takim przypadku Użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Warunki umożlwiające Podróżnemu odstąpienie od Umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu oraz procedura odstąpienia następuje zgodnie z Warunkami Uczestnictwa.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta zgodnie z art. 38 pkt 12) nie przysługuje Uczestnikowi. 


VI. REKLAMACJE

 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Marii Konopnickiej  10b m. , 08-110 Siedlce lub mailowo pod adresem maciek@tenniscamps.pl.
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do e-mail korespondencji w przypadku złożenia pisemnej reklamacji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w ust. 1 powyżej adres e-mail w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia przedmiotowej reklamacji. 
 6. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 
 7. Reklamacje w zakresie wykonania Umowy należy zgłaszać zgodnie z postanowieniami Warunków Uczestnictwa.


VII. WSTRZYMANIE LUB ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA FUNKCJONALNOŚCI SERWISU
NA RZECZ UŻYTKOWNIKA

 1. Realizacja Funkcjonalności Serwisu może zostać wstrzymana lub całkowicie zakończona, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
 1. Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu. Do czasu wyjaśnienia sprawy realizacja Funkcjonalności Serwisu może zostać wstrzymana;
 2. Użytkownik świadomie lub nieświadomie podejmuje działania, które powodują ingerowanie w struktury Serwisu, do których ten Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
 3. Użytkownik podejmuje działania, które w inny sposób zostaną uznane za szkodliwe dla Administratora, a w szczególności, gdy:
 • dane podane przez Użytkownika zawierają wyrażenie powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami;
 • Użytkownik używa wulgaryzmów lub treści pornograficznych, rasistowskich lub jakichkolwiek innych stanowiących naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów na funkcjonującym w ramach Serwisu forum/czacie lub w korespondencji kierowanej do Administratora;
 • Serwis wykorzystywany jest do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, na szkodę Administratora lub osób trzecich;
 • Serwis jest wykorzystywany przez Użytkownika niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem albo niezgodnie z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.
 1. Użytkownik, na rzecz którego realizacja Funkcjonalności Serwisu została wstrzymana lub zakończona przez Administratora, nie może ponownie skorzystać z Funkcjonalności Serwisu bez uprzedniej zgody Administratora. Użytkownik traci również prawo do wszystkich uzyskanych uprzednio przywilejów i ewentualnych promocji dostępnych dla nowych Użytkowników Serwisu.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
 2. Administrator zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Administratora poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu w Serwisie. W stosunku do Umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia danej Umowy.
 3. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01-11.2021.